no-img
مرکز دانلود فایل

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده و ﻧﻴﻤﻪ آﻣﺎده (اﻧﻮاع ﻧﺎﮔﺖ) از ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ


مرکز دانلود فایل

ادامه مطلب

PDF
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻧﻴﻤﻪ آﻣﺎده (اﻧﻮاع ﻧﺎﮔﺖ) از ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ
pdf
مهر ۴, ۱۳۹۷
محتوا : 46 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻧﻴﻤﻪ آﻣﺎده (اﻧﻮاع ﻧﺎﮔﺖ) از ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ


اﺧﻴﺮاً ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻤﻴﺮی از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ . دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮی را ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮﻏﻮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ، وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی رﻳﺰ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ و ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻼح اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﭼﺮخ ﻧﻤﻮدن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآوری ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮغ، ﻣﻴﮕﻮ و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .

 

فایل دانلودی زیر مربوط به دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻧﻴﻤﻪ آﻣﺎده (اﻧﻮاع ﻧﺎﮔﺖ) از ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ می باشد. شما می توانید با دانلود طرح امکان سنجی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻧﻴﻤﻪ آﻣﺎده (اﻧﻮاع ﻧﺎﮔﺖ) از ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ بسته بندی مطالعه فنی و اقتصادی مربوط به تولید محصول را دریافت نمایید. دانلود طرح مطالعاتی می تواند راهنمای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشد.

 

لیست عناوین موجود در فایل

مقدمه

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ محصولات ( آیسیک ۳)

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮکی

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍت محصول

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪارد های موجود در محصول ( ملی یا بین المللی)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ تولید ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ جهانی محصول

معرفی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮد

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ مصرف ﻣﺤﺼﻮل

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭز

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮل

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍت

بررسی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿا

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮلید از آغاز برنامه سوم  تاکنون

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح های ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮا

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

بررسی ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

مطالعات فنی و تکنولوژی

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮر

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳوﻡ  در فرایند تولید محصول

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی به همراه برآورد  ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮح

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ تعداد ﺍﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ارتباطی

وضعیت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ارائه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ جدیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *