no-img
مرکز دانلود فایل

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر


مرکز دانلود فایل

ادامه مطلب

PDF
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر
pdf
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
محتوا : 65 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر


ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻮﭘﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﮔـﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و دارای ﺗﻨـﻮع و زﻳـﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری می ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬای زﻧﺪه ، ﻏﺬای وﻳﮋه ﻫﭽﺮ یﻫﺎ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧـﺮم ﺗﻨﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺷﺪ و ﻳﻚ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺎم آرتیما میباﺷﺪ . در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن و ﺧﻮراک دام اﺧﺘﻼف ﻫﺎی زﻳﺎدی وﺟـﻮد دارد .ﻏـﺬای آﺑﺰﻳـﺎن از ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪازه از ۵۰ تا ۲۵۰ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر متنوع و نیاز به دقت فراوان در ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد . به همین ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرجی ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣـﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨ.

 

فایل دانلودی زیر مربوط به دانلود طرح توجیهی تولید ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر می باشد. شما می توانید با دانلود طرح امکان سنجی تولید ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر کامل از مطالعه فنی و اقتصادی مربوط به تولید محصول را دریافت نمایید. دانلود طرح مطالعاتی می تواند راهنمای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باشد.

 

لیست عناوین موجود در فایل

مقدمه بر چاپ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮکی و شرایط واردات

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍت ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪارد ملی یا بین المللی

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ تولید ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ جهانی محصول

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮد

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭز

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮل

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍت

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿا

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮلید از آغاز برنامه سوم تاکنون ﻭ ﻣحل ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎ ﻭ تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻲ، ﻋﻤﻠﻲ، ﻋﻠﻞ ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ کامل از ظرفیت ها، ﻧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح های ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ، ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵

بررسی ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎمه

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ تا نیمه اول سال ۱۳۸۵ و امکان توسعه ی آن

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ برنامه ﭼﻬﺎﺭم

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳوﻡ

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎﻧﻚ UNIDOﻣﻮﺟﻮد، در دﺳﺖ اﺟﺮاء، ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺠﻬﻴﺰات و )

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮح

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ تعداد ﺍﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ارتباطی ( راه – راه آهن، بندر، فرودگاه، بندر و …) ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ طرح

وضعیت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ارائه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ جدیددیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *