no-img
مرکز دانلود فایل

دانلود طرح توجیهی تولید آجر پرلیتی


مرکز دانلود فایل

ادامه مطلب

PDF
دانلود طرح توجیهی تولید آجر پرلیتی
pdf
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
محتوا : 64 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود طرح توجیهی تولید آجر پرلیتی


پرلیت به نوعی سنگ آتشفشانی گفته می شود که از نوع سیلیکات آلومینیوم، سدیم و پتاسیم بوده و در محیط های آبی و مرطوب تشکیل می شود. در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻲ (آﺟﺮ ﭘﺮﻟﻴﺘﻲ) از ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه، ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ، ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﺳﻬﺎ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و دوﻏﺎﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ دوﻏﺎب آﺑﮕﻴﺮی ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺎﺻﻲ مانند Fourdiner متراکم می شود.

فایل آماده شده مربوط به دانلود طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش می باشد. طرح توجیهی در واقع کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع کار تجاری را در اختیار شما قرار می دهد. اکنون امکان دانلود طرح مطالعاتی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش برای عموم فراهم شده است. با دانلود طرح امکان سنجی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش می توانید به عناوین و توضیحات دسترسی داشته باشید.

 

لیست عناوین موجود در فایل

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ آیسیک  ﻣﺤﺼﻮل

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮکی

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍت

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪارد ( ملی یا بین المللی)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ تولید ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ جهانی محصول

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮد

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ مصرف ﻣﺤﺼﻮل

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭز

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮل ( حتی الامکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود)

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍت

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿا

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮلید از آغاز برنامه سوم  تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود،ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح های ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم تا پایان سال ۸۴ ( چقدر از کجا)

بررسی ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎمه

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ تا پایان سال ۸۴ و امکان توسعه آن ( چقدر به کجا صادر شده است)

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭم

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮر و مقایسه آن با دیگر کشورها

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳوﻡ (به شکل اجمالی) در فرایند تولید محصول

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی

ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ عمده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن از ﺧﺎرج ﻳﺎ داخل ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ در روﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮح

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ تعداد ﺍﺷﺘﻐﺎل

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ارتباطی ( راه-راه آهن-فرودگاه-بندر..) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ (ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

حمایت های مالی (واحدهای موجود و طرح ها)،بانک ها و شرکت های سرمایه گذار

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ جمعﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳد

منابع و ماخذ

 

 دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *